Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s články 14 a 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme následující informace:

 

Činnost Domova důchodců Svaté Zdislavy se řídí především následujícími zákony:
 • 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
 • 301/2000 Sb., Zákon o matrikách
 • 256/2013 Sb., Katastrální zákon
 • 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti
 • 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce
 • 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů
 • 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění
 • 120/2001 Sb., Exekuční řád
 • 182/2006 Sb., Insolvenční zákon
 • 582/1991 Sb., Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 589/1992 Sb., Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění
 • 592/1992 Sb., Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví
 • 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (vyhl. 387/2017 Sb.)
 • 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány především za účelem plnění právních povinností nebo za účelem plnění smlouvy.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

S ohledem na článek 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů deklaruje Domov důchodců Svaté Zdislavy, že zpracování záznamů z kamerového systému je plně ve správě správce osobních údajů a slouží pouze pro potřeby ochrany klientů a majetku.

Domov důchodců Svaté Zdislavy využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

Osobní údaje jsou předávány pouze v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem subjektů údajů. K jejich předávání do třetích zemí nedochází.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější stanovení lhůt k likvidaci naleznete v odkazech na jednotlivé agendy.

V rámci zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti vyřídit vaši žádost, popřípadě v postihu týkajícího se neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

 

Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají tato práva:
Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům (Právo na přístup k osobním údajům)

Subjekt údajů má právo požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud správce osobní údaje zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.

Informace ve stanoveném rozsahu (čl. 15 GDPR) bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.

Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)

Subjekt údajů může požádat o opravu osobních údajů, které se ho týkají, v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. Po obdržení žádosti správce bezodkladně omezí zpracování osobních údajů do doby ověření jejich správnosti a provedení případné opravy.

Po ověření, případně opravení osobních údajů, správce informuje subjekt údajů o tom, že byla ověřena správnost osobních údajů, případně provedena oprava, omezení zpracování bude zrušeno a ve zpracování osobních údajů bude správce dále pokračovat. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.

Požadovat omezení jejich zpracování (Právo na omezení zpracování)

Subjekt údajů může požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to v následujících případech:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

O omezení zpracování osobních údajů správce informuje subjekt údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, správce omezení neprodleně zruší. O zrušení omezení bude správce subjekt údajů dopředu bezodkladně informovat.

Požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (Právo na výmaz osobních údajů)

Subjekt údajů může požadovat po správci, aby zlikvidoval jeho osobní údaje a dále je neuchovával. Správce vymaže osobní údaje za následujících podmínek:

 • pokud je již nepotřebuje pro účel, za kterým je shromáždil;
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a subjekt údajů souhlas odvolá;
 • pokud subjekt vznese námitku proti zpracování osobních údajů a při posouzení vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje zájem subjektu údajů nad zájmem správce na zpracování osobních údajů;
 • pokud správce zpracovává osobní údaje protiprávně.

Správce nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

O provedení (neprovedení) výmazu informuje správce subjekt údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze v případě, že je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Na základě podmínek stanovených GDPR nelze v současné době toto právo subjektů údajů realizovat, neboť u správce neprobíhá takové zpracování osobních údajů, na které by se toto právo vztahovalo.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jakmile správce námitku proti zpracování obdrží, bez zbytečného odkladu omezí zpracování osobních údajů subjektu údajů, jež námitku podal, a námitku posoudí. V rámci posouzení námitky musí správce prokázat, že má pro zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují na zájmy a svobodami subjektu údajů – tzv. balanční test. V případě, že správce prokáže oprávněné důvody zpracování, je oprávněn osobní údaje dále zpracovávat; pokud správce oprávněné důvody neprokáže, musí zpracování osobních údajů ukončit.

O výsledku řízení informuje správce bezodkladně subjekt údajů. Pokud správce prokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, informuje zároveň subjekt údajů o ukončení omezení zpracování osobních údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.

Podat stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů se může obrátit na dozorový úřad se stížností, pokud se domnívá, tedy má důvodné podezření, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení GDPR.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datová schránka: gkbaa2n

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.

Svá práva může subjekt údajů také realizovat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Domov důchodců Svaté Zdislavy přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Údaje týkající se subjektu údajů získaných od subjektu údajů zpracovávají jednotlivá pracoviště správce osobních údajů podle oblastí činností a kompetencí definovaných v registru agend:

 

 

Definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů
 • osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
 • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce
 • příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty
 • zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
 • zvláštní kategorie osobních údajů – údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Tato stránka používá technologie „cookies“.

Pokračováním ve čtení obsahu souhlasíte s použitím technologie cookies. Více...

SOUHLASÍM

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například odeslání formuláře a výběr velikosti písma, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.